האתר מופעל ע”י ליאם פרויקטים )ח.פ 516287000( להלן ” הנהלת האתר/חברה.

האתר משמש כאתר להעברת קורסים לימודיים ואתר חנות און-ליין אשר מציע למכירה קורסים אונליין בעולם לימודי הנהיגה. כללי :

1. השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד . 2. מפעם לפעם תעדכן החברה תקנון זה לפי צרכיה המשתנים 3. כל הנאמר בתקנון זה, כולל את כל תנאי השימוש באתר

והסכמה לכל התנאים המופעים בו, תנאים אלו חלים על כל הקורסים וכל מוצרי האתר.

4. כל התנאים תקפים לגבי משתמש מכל מכשיר.
5 . באתר מוצג מידע שימושי רב , הכולל תמונות , סרטוני וידאו , חומרי לימוד ועוד . באם תמצא טעות בתום לב – הנהלת החברה לא תישא באחריות כל שהיא , הנובעת מאי דיוק זה . 6 . והיה ותמצא טעות כתובה ב- תיאור מוצר / שירות לא תחוייב החברה בגין כל נזק 7 . כל מה שנכלל באתר לרבות : סרטונים, רשימת קורסים , חומר לימודי אין להעתיק או לשכפל בכל צורה . אין להעביר לגורם שלישי או להשתמש מחוץ לאתר. אין להעביר את פרטי הגישה לקורס לכל משתמש נוסף. תהליך רישום לאתר

1. תהליך הרישום הינו חד פעמי ולא נדרש רישום חוזר. 2. כל אדם המבצע רכישה באתר או שימוש בו, יבצע אותו

מחשבונו האישי
ואמצעי התשלום שלו והוא יהיה ה”מזמין”

4. בעת הרישום , נדרש להכניס שם משתמש וסיסמה וגם את כתובת דואר האלקטרוני במידה ולא תמצא סיסמה ,
תינתן אפשרות לקבל הסיסמה דרך המייל .

5. פרטי הלקוח ימולאו בהתאם לנתונים אשר מילא בטופס הרישום המקוון הנמצא באתר .

6. הנהלת החברה רשאית מעת לעת לבקש לעדכן פרטי זיהוי נוספים .

7. החברה רשאית לשלול את השימוש באתר באחד מהמקרים הבאים :

1.ביצוע מעשה בלתי חוקי

2 . הפרת תקנון זה. 3. מסירתפרטיםשגוייםבמתכוון 4. ביצוע מעשה העלול לפגוע בפעילות סדירה של האתר / ספקים

או צד ג’
5 .במקרה של הגבלה על כרטיס אשראי / אמצעי תשלום . רכישת מוצרים באתר

1. מילוי פרטי המזמין ,יהווה תנאי מקדים לביצוע ההזמנה ,על מנת שלא יהיו תקלות ועל כן יש להקפיד על מילוי הפרטים
בצורה ברורה ותקינה.

4 . מילוי פרטי המזמין יחשבו כהזמנה ,ובמעמד ביצוע ההזמנה ייבדק הכרטיס אשראי.

5. רק לאחר אישור חברת האשראי ההזמנה תאושר וייצא אישור סופי והחיוב

5.1 ייבוצע בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה ובאתר. 6 . פרטי המזמין יהיו מעודכנים לפי טופס ההזמנה ,שמולא על ידי המזמין ויהוו ראיה לנכונות הפעולות ואישור רכישה.

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

1.התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת פייפאל – )paypal.com( וכל שירות מקביל , שיהיה זמין לשימוש באתר, או כל שירות שיעודכן בעתיד על ידי הנהלת החברה. 2.אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם יחליט המזמין לשלם באמצעות פייפאל, החברה תגבה תשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפייפאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פייפאל. 3.לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק הוכחה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת האתר. 4.מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחוייב בעלות השירות. 5.במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפייפאל או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין

הודעה פרטית על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה. 6.במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם. 7.יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו לא תבוצע העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך. 8.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, או להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

אספקת המוצרים

1. אספקתהמוצרע”יהאתר/החברהתיעשהרקלאחרקבלת תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפייפאל
כמפורט לעיל.

2. מידלאחרביצועהתשלום,המוצריםיהיונגישיםלמזמיןבאזור האישי באתר )עמוד “אזור אישי”(.

3. ייתכןוקורסיםדיגיטליםיכילונושאיםחדשיםאשראינםעודכנו במערכת, הנהלת האתר תפעל להודיע על תאריך עדכון
השיעורים החדשים למערך השיעור הזמין לתלמיד

4. הנהלתהאתרשומרתלעצמהאתהזכותלהוסיףשיעוריםחדשים לקורסים הקיימים במידה, בתדירות ובזמנים שתראה לנכון

5.

ביטול רכישה מצד המזמין

1. לא תינתן אפשרות לביטול עסקה /הזמנה לאחר הרכישה על ידי המזמין, מאחר ומדובר בגישה ובחשיפה ישירה לכל תכני
הקורס הדיגיטלי, הסדנאות והתכנים הנלווים אם ישנם.

ביטול רכישה מצד החברה החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, ובכל זמן , לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר. הודעה על ביטול או הפסקה מסוג זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב עתידי של כרטיס האשראי של המזמין או כל אמצעי תשלום ותשיב לו כל סכום ששולם בגין רכישה עתידית, לרוכשי

הקורס תינתן גישה לתכנים ללא הגבלת זמן )לכל הפחות עד 5 שנים מרגע הרכישה(. למעט בגין השבת סכום העסקה העתידית כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה. במידה והמוצר אינו זמין במלאי , רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. זכויות יוצרים כל זכויות הקניין הרוחני, הכוללות : פטנטים, זכויות יוצרים, דגמים, עיצובים, שיטות לימוד, תכנים והסודות המסחריים, הנם רכושם הבלעדי של החברה בלבד ואין להשתמש בהם ללא אישור. זכויות אלה חלות בין השאר על כל הנתונים באתר, לרבות שמות המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו. זכויות אלה חלות גם על שם האתר וכתובתו של האתר, סימני המסחר )בין אם נרשמו ובין אם לא( הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אין להעתיק, לשכפל, להוריד למחשב, להסריט ולצלם מסך, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, חומרי הקורסים והמוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר )קישור עמוק( ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

אחריות

1. החברה)ו/אומימטעמה(אינהנושאתבמישריןו/אובעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, ו/או החלפתם של המוצרים.

2. החברה)ו/אומימטעמה(אינהנושאתבמישריןאובעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או
הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים שאינם
קשורים לאתר, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה
מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב
יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים בלבד.

3. החברה)ו/אומימטעמה(אינהנושאתבמישריןו/אובעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך
שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

4. בכלמקרההחברהלאתכירבאחריותלפעילותכלשהישלכל גורם אחר שאינו בשליטתה הבלעדית .

סודיות ופרטיות

כל פרטיו האישים של המזמין )שם, דואר אלקטרוני וכדומה(, יישמרו במאגרי החברה. החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המזמין לאף צד שלישי זולת

לספקים, במידת הצורך וזאת רק לצורך השלמת עסקה. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת צורך זה, פרטי אמצעי התשלום אינם ישמרו במאגרי המידע של החברה. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי ,במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי אישי , לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים נוספים . מאחר שמדובר בביצוע פעולות בזירה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה האישיים או חשיפת המידע הפנימי בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” )“cookies”( על מנת להציע למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין זמן להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

11. דין ושיפוט

1. הדיןעלתקנוןזהו/אועלכלפעולהו/אועלסכסוךהנובעממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

2. בכלמקרהשלמחלוקת,תהאלבתיהמשפט)השלוםאוהמחוזי( בחיפה הסמכות הבלעדית לדון בה.